دراین کارگاه آموزشی قرار است با ارائه آموزه های لازم برای شناسایی خطرات  برق در صنعت و همچنین برنامه ریزی جهت کاهش ریسک فعالیت های برقی در واحدهای صنعتی ، کارگاه  و نیز ارائه آخرین دستاوردهای تجهیزات حفاظتی ، بهبهبود شرایط ایمنی برق در صنعت بپردازد.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، ثابت بهره برداری